காதல், இறப்பு மற்றும் ரோபோக்கள் எபிசோட் 10: வடிவம்-மாற்றங்கள் முடிவுக்கு வந்தன

காதல், இறப்பு மற்றும் ரோபோக்களின் பத்தாவது அத்தியாயத்தின் முடிவைப் பற்றி குழப்பமான எவரும் எங்களுக்கு உதவ அனுமதிக்கிறார்கள்! காதல், இறப்பு மற்றும் ரோபோக்களின் மீதமுள்ள அத்தியாயங்களையும் நாங்கள் உள்ளடக்குவோம், ஆனால் இங்கே ...